Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/ POROČILO O ODDELITVI Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE

Kot je navedeno in podrobno opisano v letnem poročilu družbe MP Naložbe d.d. za leto 2009, so družbe Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Poteza, borzno posredniška družba, d.d. in Publikum investicijske storitve d.d. julija 2009 s podpisom pisma o nameri kot enakovredni partnerji pričele postopek združevanja dejavnosti investicijskih storitev, upravljanja investicijskih skladov in služb za podporo dejavnosti. Ustanovitev družbe MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve je bila potrjena na skupščinah vsake od prenosnih družb dne 29.9.2009. Za presečni datum je bil na skupščinah določen 30.06.2009.

V postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe naj bi MP BPH d.d. (prenosna družba) s 30.06.2009 del svojih sredstev in obveznosti prenesla na novo (prevzemno družbo), prenosna družba pa bi še naprej obstajala, vendar z zmanjšanim kapitalom. Omenjena oddelitev je bila pogojena s soglasjem Agencije za trg vrednostnih papirjev (Agencija), ki je bilo pridobljeno v letu 2010, zato družbe v letu 2009 niso pričele s skupnim poslovanjem. MP BPH d.d. je tako od vključno 1.7.2009 dalje do pridobitve ustreznih dovoljenj in vpisa v sodni register opravljala investicijske storitve v svojem imenu in za račun nove združene družbe. Izkazi obeh družb (prenosne in prevzemne) so prikazani v nadaljevanju.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 03.03.2010 izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov za novoustanovljeno družbo MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve, d.d. (dne 07.05.2010 je bila v sodni register vpisana nova firma družbe: Alta Invest, investicijske storitve,d.d.), kar pomeni, da so s prejemom omenjene listine družbe ustanovile novo, skupno borznoposredniško družbo in nanjo prenesle opravljanje investicijskih storitev. Poleg tega je na isti seji Agencija izdala dovoljenje za delitev vsake od omenjenih družb, dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v novi družbi in dovoljenji za izvršna člana upravnega odbora nove družbe, Branki Šketa in Juretu Klepcu. Nova družba je bila vpisana v sodni register z dnem 19.03.2010. Z dnem vpisa v sodni register združena družba MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve, d.d. (oziroma od 07.05.2010 naprej Alta Invest d.d.) tako opravlja dejavnost investicijskih storitev po Zakonu o trgu finančnih instrumentov.

To obvestilo bo od 28.5.2010 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe.

Datum: 28.5.2010

Pripeti dokumenti:
Poročilo o oddelitvi (pdf)

<< nazaj