Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE DRUŽBE

MP NALOŽBE, d. d., Ljubljana

Objava sklica skupščine družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 19. čl. Statuta delniške družbe, upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev družbe, ki bo v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana, dne 30.08.2011 ob 11:00 uri.

Objava sklica skupščine z dnevnim redom je v priponki.

Sklic skupščine je objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 29.7.2011.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, obrazložitvami točk dnevnega reda, revidirani letni poročili družbe z mnenji in poročili organov družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni pri predlogih sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana v tajništvu vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od objave sklica skupščine pa vključno do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavljeno tudi na spletnih straneh družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d.: www.medvesekpusnik.si (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Letno poročilo za leto 2010 z mnenji revizorjev je objavljeno na navedeni spletni strani družbe pod razdelkom: Novinarsko središče > Sporočila za javnost . Prav tako so na spletni strani družbe na voljo informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300. člena ZGD-1, 301. člena ZGD-1 in 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino je dostopno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u. Letno poročilo za leto 2010 je bilo objavljeno na SEOnet-u dne 22.4.2011 pod št. dok. AR-52/11.

Družba ima na dan sklica izdanih skupno 400.000 delnic, ki so po stanju v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi. Družba je na dan sklica imetnik 1.881 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice, tako je na dan sklica skupno število glasov 398.119.

Obvestilo o sklicu skupščine bo od 29.7.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum: 29.07.2011

Pripeti dokumenti: SKUPŠČINA 2011 SKLIC (doc);
SKUŠČINA 2011 UTEMELJITVE (doc);
POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ZA LETO 2010 (doc);
POOBLASTILO ZA SKUPŠČINO ZA FIZIČNE OSEBE (doc);
POOBLASTILO ZA SKUPŠČINO ZA PRAVNE OSEBE (doc)

<< nazaj