Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

MP NALOŽBE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, delničarje in javnost obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe, ki je bila dne 30.08.2011 v kletnih prostorih družbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana, s pričetkom ob 11:00 uri.

Z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe z letnim poročilom, z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in s poročilom upravnega odbora družbe.
3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Na v sklicu predlagani dnevni red družba ni prejela nobenega nasprotnega predloga. Na skupščini je sodelovalo 312.216 delnic od 398.119 delnic z glasovalno pravico, kar pomeni, da se je skupščine udeležilo 78,42% vseh delnic ter da je bila skupščina sklepčna. Delničarji so na skupščini sprejeli vse predlagane sklepe. Zapisnik skupščine s sprejetimi sklepi brez prilog je dan v vednost zainteresirani javnosti in delničarjem v priponki.
Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Obvestilo bo dostopno na spletni strani družbe od dneva objave najmanj pet let.
MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum: 30.08.2011

Pripeti dokumenti:MP Naložbe - notarski zapisnik (doc)

<< nazaj