Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, delničarje in javnost obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe, ki je bila dne 28.08.2012 v 5. nadstropju na naslovu Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, s pričetkom ob 11:00 uri.

Na skupščini delničarjev dne 28.8.2012 so bili med drugimi sprejeti tudi naslednji sklepi:
- Osnovni kapital družbe, ki znaša 400.000 EUR, se zmanjša za znesek 127.196 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 272.804 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 127.196 lastnih delnic. Umik se izvede v breme bilančnega dobička. V kapitalske rezerve se odvede znesek 127.196 EUR.
- Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana upravnega odbora Ivana Pušnika in ga z dnem 28.8.2012 razreši s položaja člana upravnega odbora.
- Z dnem skupščine se za obdobje do 19.3.2014 za člana upravnega odbora imenuje Andrej Lamovec.
- V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov skupščina sprejme sklep o umiku delnic družbe MP Naložbe d.d. z oznako MPLR z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga je bil sprejet z večino, ki presega 9/10 osnovnega kapitala zmanjšanega za lastne delnice, kar pomeni, da bo umik izveden takoj po vpisu navedenega sklepa v sodni register.
Na skupščini je sodelovalo 259.071 delnic od 282.804 delnic z glasovalno pravico, kar pomeni, da se je skupščine udeležilo 91,61% delnic z glasovalno pravico in je bila skupščina sklepčna. Zapisnik skupščine s sprejetimi sklepi brez prilog je dan v vednost zainteresirani javnosti in delničarjem v priponki.
Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.
Obvestilo bo dostopno na spletni strani družbe www.medvesekpusnik.si od dneva objave najmanj pet let.
MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
29.08.2012

Pripeti dokumenti:
Zapisnik skupščine 280812 (doc)

<< nazaj